Labirent Sanat, 9 Aralık 2021 - 22 Ocak 2022 tarihleri arasında “Hiçbir Yerden Bakış” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. İsmini düşünür Thomas Nagel’in aynı isimli kitabından ilhamla alan sergi; Beyza Boynudelik, Burçin Erdi, Reşat Bayraktar ve Serhat Akavcı’nın farklı bakış açıları ve yöntemlerle ürettikleri işlerini bir araya getiriyor.
Yaşamımızın belli bir döneminde sınır bir tecrübe yaşadığımızda ya da bizi zorlayan bir olguyla karşılaştığımızda “ben kimim?” sorusuyla başlayan ve olmak fiilinin arkasında yatan şeyi anlamayı amaçlayan sorgulama sürecinin içinde buluruz, kendimizi. Ben kimim? sorusu benin olmaklığının koşulu olan, varlığımızın onaylandığı, vücut bulduğu birlikte yaşadığımız kişileri de kapsayan “biz neyiz? nereden gelmekteyiz? nereye gidiyoruz?” diye çoğaltılabilecek bir dizi soru kümesini de beraberinde getirir. Öznel bir deneyimle başlayan kendi varlığımızı konumlandırma ve anlama girişimi, bedensel ve zihinsel sınırlarımızın dışına taşan, halkalar halinde büyüyerek önce çevremizi, içinde yaşadığımız toplumu, coğrafyayı, dünyayı ve nihayetinde parçası olduğumuz evreni sorgulama ve anlamlandırma sürecini de başlatır.
Labirent Sanat is hosting the exhibition titled “The View from Nowhere” between 9 December 2021 - 22 January 2022. Taking its name from the thinker Thomas Nagel's book with the same name, the exhibition brings together the works of Beyza Boynudelik, Burçin Erdi, Serhat Akavcı and Reşat Bayraktar, produced with different perspectives and methods.
When we have an extreme experience at a certain time in our life or face a challenging phenomenon; we find ourselves in a questioning process that starts with the question "who am I?", and aims to understand what lies behind the verb to be. The question of "who am I" also brings with it a set of questions which can be reproduced as "What are we? Where do we come from? Where are we going?" which includes the people we live with, in which our existence, which is the condition of being self, is confirmed and embodied. An attempt to locate and understand our own existence, which begins with a subjective experience also starts the process of questioning and making sense of our environment, the society we live in, the geography, the world, and finally the universe we are a part of, by growing in circles that go beyond our physical and mental limits.

Rorschach Testi Açılımı İle Portreler | Portraits With Rorschach Test Expansion

Rorschach Testi Açılımı İle Portreler | Portraits With Rorschach Test Expansion

Bir anlamda “Biz neyiz? Nereden gelmekteyiz? Nereye gidiyoruz?” soruları bireyi felsefenin, bilimin ve sanatın alanına yaklaştırır. Her kültür bu soruları bir şekilde sormuştur ve yanıtlarını elde etmek için izlediği bir yaklaşım vardır. Bilim, hayal gücünü deneysel sonuçlarla birleştirerek, kanıt üzerinde ısrar ederek, nesnel bir yaklaşımla somut verilerle ilerken; sanat, hayal gücüne yaratıcısının öznel dünya görüşünün aracılık ettiği, olasılıklar ağı üzerinden yol alır.
Sanat eserleri, şeylerin gerçek nesnel doğasını göstermeyi amaçlayan bilimsel teorilerden kökten farklıdır: sanatçılar öznel dünya görüşlerini yaratırken, bilim adamları teoriler, yasalar, hipotezler ve çözümler sunabilir. Bilim, dünyanın fiziksel doğasını ilgilendiren sorunlara ve “olguların” dikkatli bir incelemesine dayanırken, sanat yapıtlarının sağlayabileceği anlayıştan açıkça daha nesneldir. Bu yaygın kanının aksine Schopenhauer, sadece bilim adamının değil, sanatçının da nesnel bilgi sağladığını; bilim adamlarının bize insan sorunlarına yalnızca öznel, faydaya dayalı çözümler sunabilirken, sanatçıların çıkarsız bir algının sonucu olan işler yarattığını savunur. Schopenhauer, sanatçıların öncelikle sadece kişisel duyguları ifade etmekle ilgilenmediğini, eserleriyle bizi dar bir bakış açısının ötesine götürerek dünyayı sadece öznel bir perspektiften göstermediğini; deyim yerindeyse, "hiç olmayan bir bakış açısı", yani bireysel çıkarların ve arzuların egemenliğinde olmayan, bunun yerine dünyayı kişisel olmayan, bireysellikten, egodan arındırılmış bir perspektiften sunduğunu ifade eder. Pek çok sanat eserinin yabancılaştırıcı bir etkisi vardır ve bize dünyayı algılamaya alıştığımız gibi göstermezler. Aksine, sanat eserleri bu kendinden emin resmi kökten bozar ve insanlık dışı güçlerin dünyasına girmemizi sağlar. Bu artık bir ego tarafından yönetilmeyen bir öznenin hiçbir yerden bakış açısına tekabül eder.
“Hiçbir Yerden Bakış” sergisi, dünyayı bütün olarak kavrama ve anlamlandırma sürecimizi biçimlendiren, genişletilmiş bir bilinç oluşturmamıza olanak sağlayan, öznel ve nesnel bakış açılarının düşünsel sürece katkılarını; benzer dönemlerde, aynı formasyondan geçmiş, farklı bakış açısı ve formülasyonlarla üreten dört sanatçının işleri üzerinden okunabileceği bir geçiş alanı yaratıyor. Beyza Boynudelik, Burçin Erdi, Reşat Bayraktar ve Serhat Akavcı’nın işlerinin yer aldığı “Hiçbir Yerden Bakış” sergisini 22 Ocak 2022 tarihine kadar, Labirent Sanat’ta ziyaret edebilirsiniz.

In a sense, What are we? Where do we come from? Where are we going? questions bring the individual closer to the field of philosophy, science and art. Every culture has asked these questions in some way and has an approach to finding answers. While science advances with concrete data with an objective approach, by combining imagination with experimental results, insisting on evidence; art travels through a web of possibilities, mediated by the subjective worldview of its creator's imagination.
Artworks are radically different from scientific theories, aimed at showing the true objective nature of things: artists create subjective worldviews, scientists can offer theories, laws, hypotheses, and solutions. Science is clearly more objective than the understanding that artworks can provide, while relying on a careful study of “facts” and problems of the physical nature of the world. Contrary to this common view, Schopenhauer argues that not only the scientist but also the artist provides objective knowledge and that while scientists can only offer us subjective, utilitarian solutions to human problems, artists create works that are the result of a disinterested perception. Schopenhauer states that artists are not only interested in expressing personal feelings, they do not show the world only from a subjective view by taking us beyond a narrow perspective with their works; but instead, so to speak, they present a "non-existent perspective", that is, not dominated by individual interests and desires, the world from an impersonal, de-individual, ego-free perspective. Many works of art have an alienating effect and do not show us the world as we are used to perceiving it. On the contrary, works of art radically distort this confident picture and allow us to enter the world of inhuman forces. This corresponds to the point of view from nowhere by a subject no longer governed by the ego.
“The View from Nowhere” exhibition creates a transitional space where the contributions of subjective and objective perspectives to the intellectual process, which shape our process of understanding and making sense of the world as a whole, enable us to create an expanded consciousness, can be read through the works of four artists who have gone through the same formation and produced with different perspectives and formulations in similar periods. You can visit “The View from Nowhere” exhibition featuring works by Beyza Boynudelik, Burçin Erdi, Serhat Akavcı and Reşat Bayraktar at Labirent Sanat until 22 January 2022.

Rorschach Testi Açılımı İle Portreler | Portraits With Rorschach Test Expansion

The View From Nowhere Poster